Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Medisch Pedicure Amstelveen, Betalingsvoorwaarden en condities:

 • Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
 • Alle tarieven zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
 • Het tarief voor de vervolgafspraken geldt alleen wanneer deze afspraak binnen 3 maanden valt, daarbuiten wordt het tarief voor een eerste afspraak gehanteerd.
 • De gereserveerde tijd is niet de behandeltijd. In de gereserveerde tijd zitten alle afhandelingen die nodig zijn binnen de praktijk. Denk aan het verwerken van de gegevens, behandelverslag, foto’s maken en verwerken, nieuwe afspraak maken indien nodig, instrumenten en ruimte schoonmaken.
 • Helaas komt het wel eens voor dat een afspraak vergeten wordt of niet op tijd wordt geannuleerd. Wij zijn genoodzaakt om een streng annulering beleid te hanteren, en hopen op uw medewerking en begrip.
  Indien een afspraak niet minimaal 48 uur van tevoren wordt afgezegd, ongeacht de reden hiervoor, zijn wij helaas genoodzaakt de gemiste afspraak volledig in rekening te brengen. Wij gaan ervan uit dat het niet zover komt!
  Wij sturen u een email bevestiging van de gemaakte afspraak direct nadat de afspraak gemaakt is. Een paar dagen van tevoren ontvangt u nogmaals een herinnering van uw afspraak. Deze email herinnerings-service is slechts een service en ontslaat u niet van de verantwoordelijkheid zelf de afspraak te noteren en na te komen!
 • Annuleren kan bij voorkeur via e-mail info@mpa-mail.nl. Kunt u de afspraak op maandag niet nakomen, dan dient u deze op de vrijdag voorafgaand uiterlijk voor 10:00 uur te annuleren.
  Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als client van onze praktijk.

 • Wijzigen van Uw afspraak kan op kantoordagen van 9 tot 12 uur via ons telefoonnummer 020-8228717.
 • Betaling geschiedt bij voorkeur door te pinnen, of cash. Indien u betaling wenst d.m.v. facturering dan wordt het factuurbedrag verhoogd met € 7,50 administratiekosten en dient de rekening binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
 • Bij een niet tijdige betaling wordt er een eerste herinneringsnota verstuurd. Als er na een tweede herinnering nog niet tot betaling wordt overgegaan, zal de afhandeling van de factuur in handen worden gegeven van een incassobureau.
 • Wij proberen op tijd te werken. Indien u 10 minuten of langer verlaat bent, wordt de behandeling ingekort zodat een volgende patiënt/cliënt niet onnodig langer hoeft te wachten. Mochten wij nog bezig zijn met een andere client dan verzoeken wij u vriendelijk om geduldig plaats te nemen en even te wachten.
 • De cliënt voorziet de voetzorgverlener van Medisch Pedicure Amstelveen vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de voetzorgverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de patiënt/cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • De patiënt/cliënt geeft medische veranderingen door aan Medisch Pedicure Amstelveen bijvoorbeeld chemotherapie of diabetes.
 • Medisch Pedicure Amstelveen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Medisch Pedicure Amstelveen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Medisch Pedicure Amstelveen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de patiënt/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • Medisch Pedicure Amstelveen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de patiënt/cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 • Medisch Pedicure Amstelveen geeft 7 dagen kwaliteitsgarantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien: – De patiënt/cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd. – De patiënt/cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.- De patiënt/cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt. Garantie word niet gegeven op de behandeling van eeltpitten en of ingroeiende nagels en dergelijke.
 • Indien een patiënt/cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Medisch Pedicure Amstelveen
 • Medisch Pedicure Amstelveen dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch Pedicure Amstelveen / behandelende voetzorgverlener, de behandeling opnieuw gratis uitvoeren.
 • Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
 • Indien Medisch Pedicure Amstelveen dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, of indien de geboekte Pedicure verhinderd is, dan heeft MPA het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden / behandeling te laten verrichten door een andere medewerker met dezelfde compententies of stagiaire onder begeleiding.
 • Indien Medisch Pedicure Amstelveen en patiënt/cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de patiënt/cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.
 • Gedrag: De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Amstelveen het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.
 • Recht: Op welke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Amstelveen en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.