- Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Medisch Pedicure Praktijk Amstelveen

1. Algemeen voorwaarden: Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Medisch Pedicure Amstelveen en een cliënt waarop Medisch Pedicure Amstelveen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Diensten: Medisch Pedicure Amstelveen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  

3. Afspraken:  Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen worden telefonisch of via de website worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Medisch Pedicure Amstelveen door te geven. De afmelding kan bij voorkeur via het contact formulier worden door gegeven of per email: mpa-praktijk@ziggo.nl. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Medisch Pedicure Amstelveen 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Medisch Pedicure Amstelveen de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij verhindering van de afspraak door Medisch Pedicure Amstelveen dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 12 uur van te voren. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven: en betaling Medisch Pedicure Amstelveen vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen, hiervoor wordt 2.50€ extra aan administratiekosten in rekening gebracht. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Medisch Pedicure Praktijk Amstelveen. Medisch Pedicure Praktijk Amstelveen is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen. Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, en of vergoeding vanuit de basis verzekering zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de zorgverzekeraar of de desbetreffende podotherapeut.

5. Personeel in de praktijk:  Indien Medisch Pedicure Praktijk Amstelveen dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

6. Persoonsgegeven en privacy: De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Medisch Pedicure Amstelveen. De persoonlijke gegevens worden door Medisch Pedicure Praktijk Amstelveen opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding: Medisch Pedicure Praktijk Amstelveen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch Pedicure Amstelveen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid: Medisch Pedicure Praktijk Amstelveen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedicure Amstelveen is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal: De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Medisch Pedicure Amstelveen. Diefstal wordt door Medisch Pedicure Amstelveen altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie: Medisch Pedicure Amstelveen geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien: * de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd * de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd * de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten: Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Medisch Pedicure Amstelveen. Medisch Pedicure Amstelveen dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch Pedicure Amstelveen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Medisch Pedicure Amstelveen en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag: De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Amstelveen het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

 13. Recht: Op welke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Amstelveen en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.