- Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk (betalingsvoorwaarden en condities)

Algemene Voorwaarden Medisch Pedicure Amstelveen, Betalingsvoorwaarden en condities:

* Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

* Alle tarieven zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

*Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 36 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet nagekomen afspraken, ongeacht de reden, wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.

*Annuleren of wijzigingen kan via telefoon nummer 020-8228717 op werkdagen tussen 9-18 uur of 24 u pd per e-mail mpa-praktijk@ziggo.nl

* Betaling geschiedt bij voorkeur door te pinnen, of cash. Indien u betaling  wenst d.m.v. facturering dan wordt het factuurbedrag verhoogd met € 2,50 administratiekosten en dient de rekening binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn..

* Bij een niet tijdige betaling wordt er een eerste herinneringsnota verstuurd. Als er na een tweede herinnering nog niet  tot betaling wordt overgegaan, zal de afhandeling van de factuur in handen worden gegeven van een incassobureau.

* Wij proberen op tijd te werken. Indien u 10 minuten of langer verlaat bent, wordt de behandeling ingekort zodat een volgende patiënt/cliënt niet onnodig langer hoeft te wachten. Mochten wij nog bezig zijn met een andere client dan verzoeken wij U vriendelijk om geduldig plaats te nemen en even te wachten.

* De cliënt voorziet de voetzorgverlener van Medisch Pedicure Amstelveen vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de voetzorgverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de patiënt/cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

* De patiënt/cliënt geeft medische veranderingen door aan Medisch Pedicure Amstelveen bijvoorbeeld chemotherapie of diabetes.

*  Medisch Pedicure Amstelveen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Medisch Pedicure Amstelveen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

* Medisch Pedicure Amstelveen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de patiënt/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,  werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

* Medisch Pedicure Amstelveen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de patiënt/cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.


* Medisch Pedicure Amstelveen geeft 7 dagen kwaliteitsgarantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien: - De patiënt/cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd. - De patiënt/cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.- De patiënt/cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.  Garantie word niet gegeven op de behandeling van eeltpitten en of ingroeiende nagels en dergelijke.

*  Indien een patiënt/cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Medisch Pedicure Amstelveen

*  Medisch Pedicure Amstelveen dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch Pedicure Amstelveen / behandelende voetzorgverlener, de behandeling opnieuw gratis uitvoeren.

*  Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

 * Indien Medisch Pedicure Amstelveen dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, of indien de geboekte Pedicure verhinderd is, dan heeft MPA het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden / behandeling te laten verrichten door een andere medewerker met dezelfde compententies.

*  Indien Medisch Pedicure Amstelveen en patiënt/cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de patiënt/cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

* Gedrag: De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Amstelveen het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

 * Recht: Op welke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Amstelveen en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Privacy Policy

Medisch Pedicure Sport Amstelveen (MPSA) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MPSA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als MPSA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Email: mpa-praktijk@ziggo.nl